• 0917560372
 • Pri objednávke v hodnote nad 70 EUR Vám doručíme tovar ZDARMA. Tovar odosielame aj medzi sviatkami.

Vrátenie/ výmena/ reklamácia tovaru

Sumu za vrátený tovar spracúvame ihneď po prijatí tovaru na náš sklad. Najneskôr však do 3 dní od prijatia, z dôvodu zvýšeného objemu zásielok však môže dochádzať k predĺženiu spracovania vráteného tovaru (odstúpenia od zmluvy). Vážime si vašu dôveru, preto skracujeme stanovenú zákonnú lehotu 14 dní na uhradenie sumy zákazníkovi za vrátený tovar.

1. KROK

Vyplňte formulár o vrátení alebo výmene tovaru, ktorý vraciate (Formulár vám už bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky. Ak si prajete formulár zaslať dodatočne, kontaktujte nás mailom na info@e-bielizen.sk - formulár obratom zašleme).

2. KROK

Prosím, kontaktujte nás e-mailom na info@e-bielizen.sk a tento formulár odošlite ako prílohu. Formulár nie je už potrebné vytlačiť a vkladať do zásielky. Ak vám vyhovuje formulár vytlačiť a vypísať ručne, môžete, výber je na vašej voľbe. V tomto prípade ho nezabudnite vložiť do zásielky spolu s vráteným tovarom. Taktiež vás ale poprosíme o krátku informáciu na info@e-bielizen.sk o odoslaní zásielky na našu adresu - o zásielke budeme mať informáciu a budeme na ňu čakať :-) V prípade ak nás o vrátení vopred neupovedomíte, zásielka nemusí byť prevzatá z dôvodu chýbajúcich informácií o vrátení zásielky.

3. KROK

Nepoškodený, nepoužívaný, kompletný tovar (bielizeň s originálnou visačkou a vešiakom) zabaľte do vhodného prepravného kartónu – postačí obal v ktorom bola zásielka doručená. Za škody spôsobené nedostatočnou kvalitou prepravného obalu neručíme, takto poškodený tovar nebude prijatý a bude odoslaný späť.

4. KROK

Tovar môžete podať ako list prvej triedy na pobočkách Slovenskej pošty (závisí od veľkosti balíka). Doklad z pošty o odoslaní si prosím ponechajte v prípade ak by sa zásielka na ceste stratila. Môžete tiež využiť služby hociktorej kuriérskej spoločnosti.

         Adresa prevádzky

         Značková spodná bielizeň www.e-bielizen.sk

         Trnavská 595/28

         919 51  Špačince

        

         Tovar nám pošlite naspäť v priebehu 14 dní.

Tovar neposielajte na dobierku, nebude prevzatý.

5. KROK

Po obdržaní zásielky vrátime plnú kúpnu cenu tovaru rovnakým spôsobom, aký ste si zvolili v zaslanom formulári. Požiadavku spravidla vybavíme do 1-3 pracovných dní od prevzatia tovaru.

V prípade výmeny tovaru odošleme obratom požadovaný model/veľkosť/farbu na naše prepravné náklady prostredníctvom Slovenskej pošty, o čom obdržíte expedičné avízo.

6. KROK

Tešilo by nás, keby ste nám poskytli aj spätnú väzbu. Ak máte otázky alebo sa vyskytli nejasnosti v súvislosti s vrátením tovaru skontaktujeme sa s vami cez e-mail, takže budete môcť zaujať stanovisko k našim vyjadreniam.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK internetového obchodu www.e-bielizen.sk

Preambula

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a predávajúceho v prípade, že vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Článok I Prevencia

 • Odst.1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 • Odst.2: Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 • Odst.3: Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. 
 • Odst.4: Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Článok II Základné podmienky reklamácie

 • Odst.1: Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť. •
 • Odst.2: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 • Odst.3: Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 • Odst.4: Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Odst.5: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci prevádzky, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 • Odst.6: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky vyhovujúci. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.
 • Odst.7: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci prevádzky, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. 
 • Odst.8: Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 15 dní, bude komisionálne zlikvidovaný.

Článok III Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • Odst.1: Zákazník môže uplatniť reklamáciu na adrese prevádzky. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, alebo poštou. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie len pokiaľ zákazník iným vierohodným spôsobom doloží resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho.
 • Odst.2: Vedúci prevádzky, alebo ním poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
 • Odst.3: Ihneď ako zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s vedúcim prevádzky, alebo ním povereným pracovníkom inak.

Článok IV Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • Odst.1: Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. 
 • Odst.2: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. 

Článok V Odstrániteľné chyby

 • Odst.1: Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 • Odst.2: V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Odst.3: O prevedení opravy rozhodne vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).
 • Odst.4: Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru, alebo závažnosti chyby.
 • Odst.5: V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:
  • o reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
  • o zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčastne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Článok VI Neodstrániteľné chyby

 • Odst.1: Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 • Odst.2: Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:
  • požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar v rovnakej cene)
  • alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • Odst.3: V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

BACK TO TOP