• 0917560372
 • Pri objednávke v hodnote nad 70 EUR Vám doručíme tovar ZDARMA. Tovar odosielame aj medzi sviatkami.

Všeobecné obchodné podmienky

 

ustanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim)  (ďalej len "VOP") 

 

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Nadobudnutie vlastníctva
 6. Platobné podmienky
 7. Dodacie podmienky
 8. Poštovné a doprava
 9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
 10. Storno objednávky
 11. Reklamačné podmienky
 12. Zásady spracovania osobných údajov
 13. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania
 14. Práva subjektov údajov
 15. Alternatívne riešenie sporov
 16. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1 Prevádzkovateľom (a zároveň predávajúcim) v internetovom obchode www.e-bielizen.sk je spoločnosť Dagmar Šaradínová - Značková spodná bielizeň, Trnavská 595/28, 919 51  Špačince, IČO 468525735. Spoločnosť  je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obvodným úradom v Trnave - číslo živnostenského registra 250-32628. Spoločnosť nie je platca DPH.  

1.2 Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle vyplnený elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby) 

1.3 Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia. 

1.4 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailu ako aj telefonickej komunikácie.

1.5 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu. 

1.6 Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke “dostupnosť” a bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)  

2.1 K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (príp. e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.).  

2.2 Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. 

3. Práva a povinnosti predávajúceho 

3.1 Predávajúci je povinný: 

a.) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

b.) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, 

c.) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe daňový doklad (faktúru), ktorý súčasne slúži ako dodací list a záručný list 

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 

4. Práva a povinnosti kupujúceho 

4.1 Kupujúci je povinný: 

a.) prevziať  objednaný tovar,

b.) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c.) prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.  

5. Nadobudnutie vlastníctva  

5.1 Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške.

5.2 Tovar alebo služby na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

6. Platobné podmienky 

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou  dobierky prostredníctvom kuriéra, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry (č.ú: SK5583300000002901385891, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX) alebo pomocou služieb služby Paypal.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru na dobierku.

6.4 Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

6.5 V prípade, ak Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu prevodom na účet ihneď (doba pripísania sumy na účte Kupujúceho je najneskôr v termíne spracovania transakcie príslušnou bankou), a to na účet Kupujúceho, o ktorom bude informovať zaslaním e-mailom na info@e-bielizen.sk

7. Dodacie podmienky   

7.1 Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru, maximálne však do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim. 

7.2 V prípade, ak objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej lehote, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

7.3 V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, e-mail, telefón).

7.4 Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením konečnej kúpnej ceny dostane objednávateľ priložený k objednanému tovaru, prípadne emailom v čo najkratšom čase. 

7.5 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 8 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, a to ihneď od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

7.6 Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom alebo telefonicky so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa oznámenia. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Ak objednávateľ zruší takúto objednávku a nebude požadovať jej opätovné zaslanie, prevádzkovateľ má právo žiadať náhradu spôsobenej škody. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná. 

7.7 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

7.8 Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

7.9 V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doručení objednávky do ČR/alebo iných krajín EÚ objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč/ostatná mena podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

8. Poštovné a doprava

Pri objednávke nad 70 € poštovné neúčtujeme, tovar vám zašleme na naše prepravné náklady kuriérskou spoločnosťou GLS.

 

Možnosti bezpečnej úhrady za tovar z e-shopu e-bielizen.sk:    

 

 • Kartou online - Platby prostredníctvom vysoko zabezpečenej 3Dsecure platobnej brány a schválenej podľa pravidiel VISA a MasterCard. Prevádzkovateľom brány je TrustPay. Všetka komunikácia je šifrovaná najaktuálnejšími certifikátmi a e-shop www.e-bielizen.sk nedisponuje údajmi o platobných kartách kupujúcich. Platba je pripísaná na účet predajcu okamžite.
 • PREVODOM na bankový účet - Proforma bude zaslaná kupujúcemu na zvolený email. Platbu môže zvoliť osobne na účet predajcu vo FIO banke alebo uhradiť prevodom prostredníctvom internet bankingu. 

Informácie k platbe cez faktúru: číslo účtu FIO banka: 2901385891, IBAN: SK5583300000002901385891, Swift code: FIOZSKBAXXX, Variabilný symbol: číslo faktúry alebo objednávky

 

 • Dobierkou - platba v HOTOVOSTI - Dobierku uhradíte kuriérovi pri preberaní tovaru, alebo na pošte /závisí od zvoleného spôsobu dopravy/. TIP: Ak chcete ušetriť na doprave, odporúčame platbu prevodom alebo kartou online, ktoré sú bez príplatku.

 

ZVOLENÁ DOPRAVA a sadzby za poštovné na SLOVENSKO:

 

8.1 OSOBNÝ ODBER:  0 €  /ako to funguje TU/

8.2 SLOVENSKÁ POŠTA - pobočka: 2,10  

Objednávateľ si vyzdvihne zásielku OSOBNE na pobočke Slovenskej pošty. Balík bude doručený na pobočku príslušnej pošty, predajca bude informovať o termíne uloženia na pošte a o čísle zásielky.

Príplatok za spôsob platby:

 • platba vopred na účet bankovým prevodom: 0 €
 • platba kartou online: 0 €
 • platba dobierkou: + 1,20 €  

8.3 ZÁSIELKOVŇA - odberné miesto: 3,30  

Zásielkovňa je sieť odberných miest po celom Slovensku. Môžete si vybrať z viac ako 2700 tzv. Z-point. Svoju objednávku si môžete vyzdvihnúť vo vami zvolený čas napríklad po ceste z práce vo výdajnom mieste, ktoré si vyberiete. Šetríme Vám peniaze a zároveň čas. Vždy viete, kde váš balíček je. Na možnsť vyzdvihnutia budete upozornení bezplatnou SMS. 

Príplatok za spôsob platby:

 • platba vopred na účet bankovým prevodom: 0 €
 • platba kartou online: 0 €
 • platba dobierkou: + 1,30 € 

8.4 GLS kuriér: 3,30  

Vás balíček doručí na zadanú adresu kuriér spoločnosti GLS. Na presný termín budete upozornení informáciou od prepravcu. 

Príplatok za spôsob platby:

 • platba vopred na účet bankovým prevodom: 0 €
 • platba kartou online: 0 €
 • platba dobierkou: + 0,70 € 

8.5 SLOVENSKÁ POŠTA kuriér: 3,30 €  - neponúkame, momentálne je táto služba vypnutá

Vás balíček doručí na zadanú adresu kuriér spoločnosti Slovenská pošta. Na presný termín budete upozornení informáciou od prepravcu. 

Príplatok za spôsob platby:

 • platba vopred na účet bankovým prevodom: 0 €
 • platba kartou online: 0 €
 • platba dobierkou: + 1,20 €

 

ZVOLENÁ DOPRAVA a sadzby za poštovné pre: ČESKÁ REPUBLIKA a ostatné krajiny Európskej Únie:

8.6 POŠTA: 8,80 € 

Vás balíček doručí na pošta konkrétnej krajiny. O bližšom termíne doručenia a o čísle zásielky bude objednávateľ informovaný vopred predajcom. Tovar nezasielame na dobierku, je potrebné použiť formu úhrady buď platba vopred na účet bankovým prevodom alebo platbu kartou online. Bližšie informácie o týchto formách úhrady nájdete na začiatku bodu 8.

Príplatok za spôsob platby:

 • platba vopred na účet bankovým prevodom: 0 €
 • platba kartou online: 0 €
 • platba dobierkou: nerealizujeme

! prosíme berte na vedomie, že na poštovom štítku bude uvedené Vaša adresa, prípadne pre potreby kuriérskej spoločnosti GLS tiež telefónne číslo, resp. email. Objednaním tejto možnosti dopravy, súhlasíte s uvedenou skutočnosťou. 

9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa 

9.1 Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa možnosť odstúpiť od zmluvy do 30 kalendárnych dní od  dátumu prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.

9.2 V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Objednávateľ zašle zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane príslušenstva - vešiaky, visačky a pod.) na adresu prevádzkovateľa, nie však formou dobierky, nakoľko takto zaslaný tovar nebude prevzatý. Formulár o vrátení bol odoslaný objednávateľovi spolu s potvrdením objednávky. Tento je postačujúce vyplniť a zaslať e-mailom na info@e-bielizen.sk alebo vytlačený priložiť do zásielky spolu s tovarom – postupujte podľa inštrukcií TU. Spôsob si zvolí objednávateľ. Pred odoslaním zásielky je potrebné e-mailom kontaktovať prevádzkovateľa o vrátení tovaru. Ak si objednávateľ praje formulár znovu zaslať, kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom na info@e-bielizen.sk, formulár bude obratom odoslaný.

9.3 Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

9.4 Prevádzkovateľ vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vráteného tovaru na adresu prevádzkovateľa. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

9.5 V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo neúplný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene, tzn. môže vrátiť Objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka a paragrafu 10 bodu 4 Predpis č. 102/2014 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa...) t.j. v prípade Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom (napríklad vypratie tovaru), ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovar. Toto zníženie hodnoty tovaru si predajca môže zahrnúť do zníženia ceny vrátených finančných prostriedkov. 

9.6 To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu že mal poškodenia, na ktoré sa vzťahuje záruka.

10. Storno objednávky 

10.1 Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 24 hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom: info@e-bielizen.sk Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim. Stornovaním objednávky po uplynutí vyššie uvedenej lehoty je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním.

10.2 Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK internetového obchodu www.e-bielizen.sk

Preambula

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka a predávajúceho v prípade, že vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru.

Článok I Prevencia

 • Odst.1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 • Odst.2: Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 • Odst.3: Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. 
 • Odst.4: Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Článok II Základné podmienky reklamácie

 • Odst.1: Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť. •
 • Odst.2: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 • Odst.3: Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 • Odst.4: Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Odst.5: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci prevádzky, alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 • Odst.6: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky vyhovujúci. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.
 • Odst.7: Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci prevádzky, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. 
 • Odst.8: Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 15 dní, bude komisionálne zlikvidovaný.

Článok III Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • Odst.1: Zákazník môže uplatniť reklamáciu na adrese prevádzky. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, alebo poštou. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie len pokiaľ zákazník iným vierohodným spôsobom doloží resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho.
 • Odst.2: Vedúci prevádzky, alebo ním poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
 • Odst.3: Ihneď ako zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s vedúcim prevádzky, alebo ním povereným pracovníkom inak.

Článok IV Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • Odst.1: Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. 
 • Odst.2: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. 

Článok V Odstrániteľné chyby

 • Odst.1: Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 • Odst.2: V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Odst.3: O prevedení opravy rozhodne vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).
 • Odst.4: Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru, alebo závažnosti chyby.
 • Odst.5: V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:
  • o reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode
  • o zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčastne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Článok VI Neodstrániteľné chyby

 • Odst.1: Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 • Odst.2: Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:
  • požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar v rovnakej cene)
  • alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • Odst.3: V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12. Zásady spracovania osobných údajov

12.1.  Kategórie osobných údajov Zhromažďujeme vaše údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Táto webová stránka nie je určená pre deti a nezbierame vedome údaje o deťoch.

(1) Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu (slúži na informáciu o stave objednávky), poštovú adresu, fakturačnú adresu, krajinu, telefónne číslo (kontakt pre doručovateľa), bankové spojenie (podľa spôsobu úhrady objednávky).
 • Voliteľné demografické údaje ako je údaj o pohlaví, dátum narodenia. Nie je nutné vypĺňať.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb 

(2) Pokiaľ od nás odoberáte marketingové emaily o novinkách, akciách či zľavách, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko.
 • Demografické údaje – krajina, údaj o pohlaví.
 • V prípade záujmu o zistenie dostupnosti tovaru.
 • dátum a čas prístup
 • internetové stránky, z ktorých používateľ prichádza na našu internetovú stránku  

12.2.  Účely spracovania osobných údajov:

 • Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
  • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, či emailu. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
  • Upozornenie na dostupnosť tovaru prostredníctvom emailu. V prípade, že požiadate o informovanie o dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
  • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
  • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu.
  • Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
  • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
  • Marketingové ponuky. Newsletter na e-mail (obchodné oznámenie). Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce nových produktov, cenovej ponuky, či zliav. Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate. Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky. Spracovávame údaje na základe vášho súhlasu.

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu. 

12.3.  Odovzdanie osobných údajov subdodávateľom (tretím stranám) Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám, subdodávateľom, či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

a) na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov

b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy 

 1. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 71/B - prevádzkovateľ internet bankingu TATRAPAY
 2. Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B - prevádzkovateľ internet bankingu - SPOROPAY 
 3. VUB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 341/B - prevádzkovateľ internet bankingu „VUBePlatby“- bezpečné platby dostupné pre klientov VÚB banky
 4. Trust Pay, a.s., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03  Bratislava, IČO: 36 865 800, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4919/B - prevádzkovateľ platobnej brány TrustPay.

c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy. Poskytnuté údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt, email, vlastnoručný podpis.

 1. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21  Lieskovec, IČO: 36 624 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9084/S
 2. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S d.) subdodávatelia, ich služieb využívame na základe oprávneného záujmu (čl. 6, ods. 1, písm. F) GDPR) 
 3. Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727 - prevádzkovateľ portálu Heureka.sk a programu zákazníckych recenzií Overené zákazníkmi. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu
 4. Zendesk, Inc., - prevádzkovateľ online chatu (chatovacie okno) (dobrovoľné použitie).Návštevník e-shopu túto službu nemusí využiť, jej použitie je dobrovoľné. Zendesk je prevádzkovateľom chatovacieho okienka (chat box) na našich webových stránkach. Návštevníci našich webových stránok môžu vyplniť v chatovacom okne svoje osobné údaje na účely kontaktovania našej zákazníckej podpory (meno a priezvisko, email, telefón). Na pozadí skriptu sú spracovávané ďalšie osobné údaje návštevníkov: prezeraný stránky eshopu, odkazujúce URL, dátum a čas návštev eshopu, technické informácie ako rozlíšenie obrazovky, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia, geografické lokalizačné údaje. Nespracovávame IP adresy návštevníkov a nenahrávajú pohyb návštevníkov na našich stránkach. Operátor, ktorého úlohou je odpovedať na otázky alebo zanechané dotazy návštevníkov webových stránok má prístup k týmto informáciám: krajina alebo lokalita návštevníka webových stránok, druh použitého zariadenia na prehliadanie webových stránok a adresu stránky, ktorú si návštevník práve pozerá. Tieto informácie slúžia výlučne na to, aby operátor poskytol návštevníkovi odpoveď v čo najvyššej kvalite, v správnom jazyku a k téme alebo ohľadom produktov, o ktoré sa zaujíma. Tieto informácie má operátor k dispozícii len počas toho, ako si návštevník prezerá webové stránky prevádzkovateľa. Po ukončení návštevy webových stránok sa tieto informácie nearchivujú. Návštevník webových stránok môže zanechať správu operátorovi, ktorá mu bude doručená zabezpečenou elektronickou poštou. Ak návštevník webových stránok v zanechanej správe uvedie svoje osobné údaje (najčastejšie email, telefón a meno), vyjadruje tým súhlas, že ich môže operátor použiť za účelom kontaktovania návštevníka a poskytnutie odpovede na jeho dotaz. Zanechaná správa bude po vybavení zmazaná a s ňou aj poskytnuté osobné údaje, ktoré v nej boli uvedené. Poskytnuté osobné údaje nebudú využívané na žiadny iný účel ako vyššie uvedený.
 5. Google, Inc. - prevádzkovateľ portálu Google Analytics (ďalej len “GA") Google, Inc. je prevádzkovateľom analytického webu GA, ktorý nám spracováva štatistické údaje ohľadom návštevnosti a konverzií eshopu. Na účely týchto služieb Google spracováva tieto osobné údaje návštevníkov eshopu: prezeraný stránky eshopu, odkazujúce URL, dátum a čas návštev eshopu, doba, ako dlho sa na stránke zdržíte, IP adresa, príp. hodnota objednávky. Zmluvné podmienky GA zakazujú odosielať službe GA údaje umožňujúce zistenie totožnosti konkrétnych osôb - ako sú mená, telefóny, emailové adresy alebo fakturačné údaje. Pre zasielanie údajov službe GA používanie merací javascriptový kód a súbory cookie. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať. Používatelia webu, ktorí si neželajú, aby kód JavaScript služby GA vytváral prehľady údajov o ich návšteve, si môžu nainštalovať doplnok prehliadača na odhlásenie zo služby GA. Tento doplnok dá kódu JavaScript služby GA pokyn, aby zakázal odosielanie informácií do služby GA. Doplnok prehliadača je k dispozícii pre väčšinu moderných prehliadačov. Služba GA nezhromažďuje žiadne osobné dáta pre remarketing. Dáta sa uchovávajú po dobu 26 mesiacov.
 6. Mail Chimp - emailový newsletter (dobrovoľné použitie). Osobné údaje informačného systému „marketing“ sú spracúvané z dôvodu zvyšovania predaja poskytovaných služieb prevádzkovateľa. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailový kontakt sú získavané len na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať a to napríklad prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každej krátkej e-mailovej správy doručenej prijímateľovi. Za účelom technickej podpory môžu byť tieto osobné údaje sprístupnené poskytovateľovi služieb Mail Chimp spoločnosti The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA. V oblasti bezpečnosti spracúvaných osobných údajov spoločnosť The Rocket Science Group pristúpila k zásadám Safe Harbor.
 7. Tlačidlo Google +1 (dobrovoľné použitie) - Použite tlačidlo Google +1 na prijímanie a ďalších užívateľov personalizovaného obsahu od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google uloží informácie, ktoré ste uviedli pre obsah +1, ako aj informácie o zobrazenej stránke po kliknutí na +1. Váš +1 sa môže zobraziť ako dôkaz spolu s vaším menom a profilovou fotografiou v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google a inde na webových stránkach a reklamách na internete.Spoločnosť Google môže zhromažďovať súhrnné štatistiky o aktivitách +1, ktoré používa používateľ, alebo ich odovzdávať používateľom a partnerom, ako sú vlastníci, inzerenti alebo prepojené stránky.
 8. Facebook Social-Plug-in. (dobrovoľné použitie) Táto webová stránka používa sociálne doplnky ("Plug-in") sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plug-ins sú označené značkou Facebook alebo "Social Plug-in od Facebooku" alebo "Facebook Social Plugin". Tu nájdete zoznam doplnkov Facebooku a ich vzhľad: http://developers.facebook.com/plugins. Keď navštívite stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Facebook. Obsah pluginu sa prenáša priamo z Facebooku do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. Integráciou doplnku dostáva spoločnosť Facebook informácie, ktoré váš prehliadač získal na zodpovedajúcu stránku našej webovej lokality, aj keď nemáte účet v službe Facebook alebo momentálne nie ste prihlásení do služby Facebook. Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na server Facebook v USA a uložia sa tam. Ak ste prihlásený na Facebooku, Facebook môže súvisieť s návštevou našej webovej stránky na vašom Facebook účte.. Tieto informácie sa zobrazia na Facebooku a budú viditeľné pre vašich priateľov z Facebooku. Spoločnosť Facebook môže použiť tieto informácie na inzerciu, prieskum trhu a na navrhovanie stránok Facebooku v súlade s požiadavkami používateľov. Za týmto účelom Facebook vytvára využitie, záujmy a vzťahy, napríklad používanie našich stránok v súvislosti s reklamami na Facebooku, informovanie ostatných používateľov Facebook o vašich aktivitách a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s Facebookom. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala vaše údaje a súvisí s vaším profilom pri návšteve našich webových stránok, musíte sa pred tým, ako navštívite našu webovú stránku, odhlásiť na Facebooku. Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich ďalšom spracovaní a používaní prostredníctvom Facebooku, ako aj o vašich právach v tomto ohľade a o možnostiach vypnutia ochrany osobných údajov nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov Facebooku http : //www.facebook.com/about/privacy/.
 9. Twitter (dobrovoľné použitie). Naša webová stránka tiež využíva služby Twitter. Tieto funkcie prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pri používaní služby Twitter a re-Tweet budú navštívené webové stránky prepojené s vaším účtom Twitter a môžu ho vidieť aj ďalší používatelia. Údaje sa prenášajú aj na stránky Twitter.

f) tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami;

g) verejným orgánom (napr. polícia)

Bez vášho výslovného súhlasu nepoužijeme trackovacie nástroje, aby sme bez vášho vedomia zhromažďovali vaše osobné údaje, odovzdávali tieto údaje tretím stranám a marketingovým platformám alebo prepájali tieto údaje s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.). Všetci subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. S každým z nich sme uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči nám aj Vám priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov. 

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb. Keď opustíte naše webové stránky, odporúčame vám prečítať si upozornenie o ochrane osobných údajov na každej webovej stránke, ktorú navštívite. 

12.4.   Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

a) Pri nákupe v eshope si môžete vytvoriť zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera a to v časti “Účet” - Moje osobné údaje (GDPR), kde máte možnosť upraviť si osobné údaje, upraviť si adresy, požiadať o vymazanie údajov, prevziať údaje o vašom pohybe v eshope vo formáte pdf alebo csv.

b) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, t. j. ako hosť, či neregistrovaný zákazník.  

13. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

13.1.  Zabezpečenie osobných údajov

a) Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

b) Taktiež sme prijali technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. 

13.2.  Obdobie spracovania Osobné údaje spracovávame a uchovávame

 • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty
 • 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
 • v čase, počas ktorého je prevádzkovateľ e-shopu www.e-bielizen.sk povinný ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účtovné doklady, napr. faktúry vystavené prevádzkovateľom, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
 • Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.
 • Súhlas s marketingovými ponukami je platný do odvolania.
 • Komunikácia 2 roky V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.  

14.  Práva subjektov údajov

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c) Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré e-shop potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov. 

14.1. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte týchto Zásad alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@e-bielizen.sk 

Kontakt: 

Značková spodná bielizeň - prevádzkovateľ internetového obchodu www.e-bielizen.sk
Trnavská 595/28
919 51  Špačince
Slovenská republika

Zákaznícky servis: 0917 560 372 alebo info@e-bielizen.sk

15. Alternatívne riešenie sporov 

15.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@e-bielizen.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

15.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 

15.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

16. Záverečné ustanovenia  

16.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok ako aj reklamačných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

16.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj reklamačné podmienky.

16.3 Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

16.4 Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z o elektronickom obchode,

16.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

16.6 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

16.7 Tieto VOP sú platné od 25.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. 

BACK TO TOP